انجمن دانشنامه حقوق

نسخه کامل: نکات اساسی در ثبت اسم تجاری
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اسم تجاری نام تجارتخانه و بنگاه تجارتخانه و بنگاه تجاری است که تاجر در آن مشغول تجارت می باشد. هر تاجری می تواند تحت نام مخصوصی که " اسم تجاری " نامیده می شود، تجارت کند.

  • در این مقاله با برخی از مهم ترین باید و نبایدهای ثبت اسم تجاری آشنا می شویم .
  قانون ، در صورتی از اسم تجاری حمایت می کند که به ثبت داده شده باشد. 
–  مرجع ثبت نام تجاری، اداره کل مالکیت صنعتی است. 
–  تاجری که می خواهد اسم تجاری او مورد حمایت قانون قرار گیرد، باید آن را طبق مقررات مربوط، به عنوان علامت تجاری ثبت کند. 
–  ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند. 
–  صاحب تجارتخانه ای که شریک در تجارتخانه ندارد، نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد. 
–  اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخصدیگری در همان محل، نمی تواند اسم تجاری خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. 
–  قانون گذار ایران به تاسیس دفاتر ثبت تجاری در هر محل نظر داشته است و اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار و تاسیس، اظهارنامه خود را برای ثبت نام ، باید به ثبت محل تسلیم کنند.
–  در اظهارنامه نام و نام خانوادگی ، تاریخ و محل تولد، محل اقامت ، میزان سرمایه ، شماره ثبت ، رشته تجارت و … درج می شود. متصدی ثبت پس از کنترل، مهر و امضا می کند و با تصدیق به این که اظهارنامه ثبت شده است، یک نسخه از آن را به اظهارکننده تسلیم و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال می دارد. 
–  اظهارنامه در 3 نسخه روی فرم های چاپی تنظیم و به متصدی ثبت تقدیم می شود.
–  مدت اعتبار ثبت اسم تجاری 5 سال است. 
–  صاحب اسم تجاری می تواند مجدداَ و مکرراَ به ثبت اسم تجاری اقدام کند. 
–  به موجب ماده 579 قانون تجارت ، " اسم تجاری قابل انتقال است ".  انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت. 
–  ثبت نام تجاری، علاوه بر حفظ منافع تاجر مبتنی بر حسن شهرت و معروفیت او ، به نفع خریداران و مصرف کنندگان نیز می باشد. زیرا چون فقط یک تاجر از آن استفاده می کند، آن ها را در تشخیص تاجر و تجارتخانه ای که می خواهند از آن خرید کنند راهنما خواهد بود. 
–  مطابق ماده 3 قانون سجل احوال، هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را ، در حوزه سجل احوالی که آن اسم خانوادگی ثبت شده است، اسم تجاری خود قرار دهد. 
–  قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، که به نام " اتحادیه پاریس " ، معروف است می گوید : " نام تجاری ، بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد ، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد ، چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد یا نباشد ". 
اسم تجاری به سه طریق پایان می یابد:
1) از بین رفتن موسسه ای که اسم تجارتی تابع آن است.
2) ترک استعمال اسم تجاری.
3) انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.
لینک مرجع